top of page

Privacy verklaring (versie 1, mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit document leg ik jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en wat ik daarmee doe en welke rechten jij hebt.  Lees dit document zorgvuldig door. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen. Bij voorkeur per mail zodat onze communicatie schriftelijk wordt vastgelegd. rvbkonijnen@gmail.com

 

Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen

Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen, hierna te noemen RVB konijnen is een eenmanszaak, kantoorhoudende aan de Groninger Kroongaarde 13, 3824ZN Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  63245663 Ilse Pos is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen de verwerkingsverantwoordelijke.

Website: www.rvbkonijnen.com, mailadres rvbkonijnen@gmail.com

 

Gegevensgebruik en verwerking

Voor alle hieronder vermelde gegevensverzameling staat de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor al je persoonlijke gegevens geldt dat ik deze nooit zonder te vragen en zonder jouw schriftelijke toestemming zal delen met anderen. Ik verzamel alleen gegevens die ik nodig heb om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan mijn bedrijfsvoering.

 

Boekhouding

Ik verzamel en gebruik uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens om aan de eisen te voldoen die de belastingdienst stelt aan mijn administratie. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend voor mijn eigen administratie en facturering.  

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, website en openstaande facturen.

 

Verlenen van diensten

Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

 

Verkoop van producten

Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

 

Cursussen en workshops

Ik verzamel en gebruik alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn administratie te verantwoorden.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, openstaande facturen.

 

Klachtenafhandeling

Ik verzamel en gebruik uitsluitend de hoogstnoodzakelijke gegevens voor een goede afwikkeling van de klacht.

Benodigde gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, betalingsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres.

 

Marketingactiviteiten

Voor mijn marketingactiviteiten maak ik gebruik van de ervaringen in mijn praktijk. Indien ik gebruik wil maken van jouw persoonsgegevens zal ik dat schriftelijk bij jou aanvragen. In de schriftelijke aanvraag staat dan precies beschreven welke gegevens ik van jou zou willen gebruiken. Jouw gegevens worden pas gebruikt als jij schriftelijk bevestigd dat ik jouw gegevens mag gebruiken.

 

Verkrijgen persoonsgegevens

RVBkonijnen heeft jouw gegevens in haar bezit, omdat jij die gegevens vrijwillig aan mij hebt verstrekt.

 

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die RVB Konijnen van jou heeft vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RVB Konijnen. Je kunt verzoeken dat RVB Konijnen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Indien het verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit de administratie betreft worden al je persoonlijke gegevens gewist uit het relatiebestand en komt daar een X te staan. Zolang het boekjaar openstaat kan ik jouw oude facturen aanpassen. Daar komt dan Losse verkoop/Eenmalig consult boven te staan. Een afgesloten boekjaar kan ik helaas niet meer aanpassen omdat het reeds is ingediend bij de belastingdienst.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RVB Konijnen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RVB Konijnen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RVB Konijnen te verkrijgen. RVB Konijnen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RVB Konijnen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat RVB Konijnen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop RVB Konijnen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar rvbkonijnen@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RVB Konijnen jouw gegevens verwerkt, kun je een mail sturen naar rvbkonijnen@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Slotbepaling

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig  de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Opgemaakt

Amersfoort, 20 mei 2018

Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen

Ilse Pos

bottom of page