top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

CURSUSSEN, NASCHOLING EN WORKSHOPS

 

1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen hierna te noemen RVBkonijnen uitgevoerd.

 

2. Privacy

RVBkonijnen garandeert dat persoonlijke gegevens van klanten/deelnemers uitsluitend gebruikt zullen worden voor intern gebruik. De meest recente privacyverklaring vindt u onderaan de websitepagina.

 

3. Kwaliteit

RVBkonijnen staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar docenten gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een docent uitvalt, zorgt RVBkonijnen, in alle redelijkheid, voor een gelijkwaardige vervanging.

 

4. Cursusdata

De cursusdata worden vooraf aangekondigd. In uitzonderlijke gevallen kan er van deze data afgeweken worden (bijvoorbeeld door het vervallen van een locatie). Indien een cursist niet aan de afwijkende datum kan deelnemen wordt er naar een passende oplossing gezocht. Indien een cursist na aanmelding niet kan deelnemen aan de vooraf aangekondigde cursusdata is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. RVBkonijnen is in dat geval niet verplicht tot restitutie van het betaalde lesgeld. Zie ook punt 9. Cursusdata worden elk jaar in januari van het lopende jaar bekend gemaakt.

 

5. Workshopdata

De workshopdata zullen op de website van RVBkonijnen bekend gemaakt worden. Voor het geven van een workshop wordt er uitgegaan van een minimumaantal deelnemers. Dit is noodzakelijk om de workshop voor deelnemers betaalbaar te houden. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn wordt de workshop geannuleerd. Betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd.

 

6. Nascholingsdata

Nascholingsdata worden in januari van het lopend jaar bekend gemaakt. Voor het geven van een nascholingsdag wordt er uitgegaan van een minimumaantal deelnemers. Dit is noodzakelijk om de nascholing te kunnen financieren. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn wordt de nascholing geannuleerd. Betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd.

 

7. Prijzen

​7.1 Inbegrepen

Standaard zijn bij de 4-daagse cursus en nascholingsdag in de prijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium docenten, voorbereiding, lesruimte, eenvoudige lunch, thee/koffie inbegrepen. Bij workshops zal er per workshop beschreven staan wat is inbegrepen. De prijzen van het aanbod van producten en diensten staan zowel exclusief als inclusief BTW vermeld.

7.2 Voorbehoud

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

7.3 Prijsbepaling

Jaarlijks wordt bekeken of kosten en baten nog met elkaar in verhouding zijn. In januari van het lopende jaar bekend gemaakt wat de prijzen voor dat jaar zullen zijn.

7.4 Prijswijzigingen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wijzingen van valuta waarden bij producten afkomstig uit het buitenland. De ondernemer kan producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

8. Betaling

Bij inschrijving voor een cursus betaald de deelnemer een aanbetaling van 10%, de overige kosten dienen uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Voor examen, workshop en nascholing geldt dat alle kosten binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moeten worden. De factuur en de betaling zijn bewijs van inschrijving.

 

9. Restitutie aanbetaling

Van de aanbetaling worden de aanvangskosten als huur locatie, inkoop lesmateriaal en administratiekosten betaald. Daarom is bij annulering door de deelnemer het niet mogelijk de aanbetaling te restitueren.

 

10. Annulering

Annuleren dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan. De datum op het verzendbewijs is de datum van annulering. Uitgaande van het aantal dagen voor de aanvang van de eerste lesdag is de restitutie over het te betalen restbedrag als volgt berekend: tot 60 dagen annulering kosteloos. Vanaf 60 t/m 45 dagen is 10% van het totaalbedrag verschuldigd. Vanaf 45 t/m 30 dagen 25% van het totaalbedrag. Vanaf 30 t/m 14 dagen 50% van het totaalbedrag en vanaf 14 dagen voor aanvang 75% restitutie. Indien ingeschreven deelnemer besluit om tijdens de cursus te stoppen wordt er geen geld gerestitueerd.

 

11. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door RVBkonijnen ten behoeve van de cursus wordt verstrekt is auteursrechtelijk beschermd. Het cursusmateriaal mag daardoor niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVBkonijnen.

 

12. Algemeen voorbehoud

RVBkonijnen behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, als zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de opleiding of workshop wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 

 

13. Aansprakelijkheid

RVBkonijnen is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

 

 

14. Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Dit document zal indien nodig jaarlijks worden geactualiseerd.

 

Opgemaakt:

Augustus 2018 door Ilse Pos-Burgers – Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen

 

Herzien:

November 2018             - spellingsfouten verwijderd

Januari 2019                   - correctie tekst punt 9 en punt 10

                                        Nascholing is per 1 januari 2019 vervallen. Deelnemers kunnen vanaf 1 januari 2019 deelnemen aan

                                        expertworkshops bij Rabbits Company of Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen

bottom of page